AVG Privacy Policy & AVG verklaring

Asunaro Holland Interplan B.V.

Asunaro Holland Interplan B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Asunaro Holland Interplan B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  2. Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  4. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Asunaro Holland Interplan B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit telefonisch via +31(0)20 575 3187 of mailen naar Info@asunaro.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door Asunaro Holland Interplan B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Het aangaan van taxaties, huur- en koopovereenkomsten
  • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
  • Het aangaan van opdrachtbevestigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Naam, adres, woonplaats, email adres, telefoonnummer(s), geboortedatum, geboorte plaats, nationaliteit, burgerlijke staat, legitimatiebewijs met nummer en geldigheidsdatum, arbeidscontract, loonstroken.

Het BSN-nummer hebben wij niet nodig. Wij verzoeken u dit ook onzichtbaar te maken alvorens u een legitimatiebewijs naar ons toestuurt.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor o.a. notarissen, collegae makelaars, taxateur(s), (ver)huurder(s), aannemers en onderaannemers. Ook gaan uw persoonsgegevens bij huur naar Huurcheck Nederland voor een huurdercheck.

De koopovereenkomsten worden veelal, op verzoek van de (ver)koper, doorgestuurd naar tussenpersonen en/of banken voor de aanvraag voor een hypotheek. Wij geven persoonsgegevens niet door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Aan wie worden gegevens verstrekt:

Alleen medewerkers van Asunaro Holland Interplan B.V., die gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens.

Als wij een derde ook toegang geven tot uw gegevens (na het tekenen van een verwerkingsovereenkomst AVG), doen we dat alleen als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is

aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Daarnaast zal dit alleen gebeuren als het in overeenstemming met dit Privacybeleid, het Privacyreglement van Vereniging VBO Makelaars en de geldende privacywetgeving (AVG) is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe lang worden de gegevens bewaard:

Asunaro Holland Interplan B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De Wwft schrijft voor dat wij legitimatiebewijzen voor een periode van vijf jaar moeten bewaren.

Hoe beveiligen wij de gegevens:

De bescherming van de persoonsgegevens heeft hoge prioriteit bij Asunaro Holland Interplan B.V. Wij hanteren verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens veilig te stellen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Asunaro Holland Interplan B.V. heeft een externe systeembeheerder voor o.a. het plaatsen van de nieuwste virusscanner. Alle papieren legitimatie bewijzen worden versnipperd als we deze niet meer nodig hebben.

Rechten omtrent je gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uw zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, verzoeken wij vriendelijk contact met ons op te nemen.

Asunaro Holland Interplan B.V.

Top